SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

Statut SSUUHH

STATUT SREDIŠNJEG SAVEZA UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA

Popovača, 13. srpnja 2018

 

Sadržaj

I.    TEMELJNE ODREDBE. 3

II.  OPĆE ODREDBE. 4

III. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI SREDIŠNJEG SAVEZA. 4

IV. JAVNOST RADA SREDIŠNJEG SAVEZA. 5

V. ČLANOVI SREDIŠNJEG SAVEZA, NJIHOVA PRAVA I OBVEZE. 6

VI. UDRUŽIVANJE SREDIŠNJEG SAVEZA. 8

VII.  UPRAVLJANJE I TIJELA SREDIŠNJEG SAVEZA. 8

VII.1. UPRAVLJAČKA TIJELA. 8

VII.1.1. SKUPŠTINA. 8

VII.1.2. PREDSJEDNIK. 9

VII.1.2.1. Potpredsjednici 10

VII.1.2.2. Počasni predsjednici 10

VII.1.3. UPRAVNI ODBOR. 10

VII.1.4. SAVJET STRUČNOG PROGRAMA        

VII.1.4. NADZORNI ODBOR. 11

VII.1.5. ČASNI SUD. 12

VII.1.6. TAJNIK. 14

VII.2. STRUČNA TIJELA. 14

VII.1.2. VODITELJ UZGOJNOG PROGRAMA. 14

VII.2.2. MATIČAR    15

VII.3. ADMINISTRATIVNA TIJELA. 16

VII.3.1. BLAGAJNIK. 16

VII.4. STRUČNE SLUŽBE. 16

VII.5. RADNE GRUPE. 16

VIII. FINANCIRANJE RADA I IMOVINA SREDIŠNJEG SAVEZA. 17

IX. ODGOVORNOST SREDIŠNJEG SAVEZA ZA OBVEZE I ŠTETU. 17

X. OPOZIVI I OSTAVKE. 18

XI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA. 18

XII. STATUT I PRATEĆI AKTI SREDIŠNJEG SAVEZA. 18

XIII. TRAJANJE, PRESTANAK RADA I LIKVIDACIJA SREDIŠNJEG SAVEZA. 19

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE. 19

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) i članka 25. Statuta Skupština Središnjeg saveza udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka na svojoj sjednici održanoj u Popovači, dana 13.07.2018. godine donijela je

 

 

STATUT 

SREDIŠNJEG SAVEZA UDRUGA

UZGAJIVAČA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA

 

 

I.TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 1. Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Središnjeg saveza udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, unutarnjem ustroju, tijelima udruženja, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; članstvu u nacionalnim i međunarodnim udruženjima, javnosti rada, izboru i opozivu likvidatora; prestanku postojanja; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruženja te drugim pitanjima od značaja za Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka.

 

Članak 2.

 1. Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka (dalje u tekstu i: Središnji savez) predstavlja nacionalni središnji savez udruga s ciljem organizacije provedbe uzgoja izvorne pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak u Republici Hrvatskoj.
 2. Središnji savez kao nacionalno krovno uzgojno udruženje uzgajivača izvorne pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske.
 3. Središnji savez je samostalna nestranačka organizacija dragovoljno udruženih udruga uzgajivača izvorne pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak u Republici Hrvatskoj radi zaštite i promicanja zajedničkih gospodarskih interesa i ciljeva.
 4. Središnji savez je matični savez za sva osnovana udruženja ove pasmine u drugim državama obzirom da je pasmina konja hrvatskih hladnokrvnjak izvorna hrvatska pasmina konja, prema modelu da je Središnji savez glavni nosioc na međunarodnoj razini uzgojnog programa i matične knjige „majke“. Strana udruženja nosioci su nacionalnih uzgojnih programa i matičnih knjiga „kćeri“ unutar svojih država, a isti moraju biti usklađeni i odobreni od strane Središnjeg saveza.

 

Članak 3.

 1. Središnji savez brine o uspostavi, očuvanju i zaštiti dostojanstva ljudi i uljudnosti svih njegovih članova koji svojim osobnim primjerom doprinose ljudskim i etičkim kriterijima u organizaciji rada Središnjeg saveza.
 2. Središnji savez ne dopušta rasnu, nacionalnu, spolnu, vjersku i političku diskriminaciju te kršenje slobode i prava čovjeka i građanina.
 3. Središnji savez u okvirima svojih mogućnosti brine o zaštiti i humanom odnosu prema konjima i drugim domaćim životinjama, temeljeno na zakonskoj regulativi o dobrobiti životinja Republike Hrvatske.

II.  OPĆE ODREDBE

 

Članak 4.

 1. Naziv Središnjeg saveza na hrvatskom jeziku glasi: SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA
 2. Skraćeni naziv Središnjeg saveza na hrvatskom glasi: SSUUHH
 3. Naziv Središnjeg saveza na engleskom jeziku glasi: CROATIAN FEDERATION OF HEAVY DRAFT HORSE BREEDERS ASSOCIATION
 4. Skraćeni naziv Središnjeg saveza na engleskom jeziku glasi: CFBHD

 

Članak 5.

 1. Sjedište Središnjeg saveza je u Popovači, Vinogradska bb
 2. Odluku o sjedištu i adresi sjedišta Središnjeg saveza donosi Skupština.

 

Članak 6.

 1. Središnji savez je registriran pri Uredu za opću upravu Sisačko – moslavačke županije i upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom državnom tijelu.
 2. Središnji savez je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 7.

 1. Središnji savez ima znak okruglog oblika promjera 5 cm. U sredini pečata istaknut je kružno uz vanjski rub naziv: Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka i skraćeni naziv SSUUHH.
 2. U unutarnjem krugu ispisan je puni i skraćeni naziv na engleskom jeziku.

 

Članak 8.

 1. Središnji savez udruga ima pečat pravokutnog oblika dimenzija 46 x 17 mm.
 2. Na pečatu je ispisan:

- puni naziv Središnjeg saveza

- sjedište Središnjeg saveza

- matični broj poslovnog subjekta (MBPS)

- osobni identifikacijski broj (OIB)

 (3)  Čuvanje i način uporabe znaka i pečata određuje Skupština Središnjeg saveza.

 

Članak 9.

 1. Središnji savez zastupaju Predsjednik i Tajnik Središnjeg saveza.
 2. Predsjednik ovlašćuje i druge osobe za zastupanje Središnjeg saveza.

 

 

III. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI SREDIŠNJEG SAVEZA

 

Članak 10.

 1. Prema nacionalnoj klasifikaciji udruga u Republici Hrvatskoj, Središnji savez se klasificira kao:
 • Redni broj I. razine: 4.
 • Redni broj II. razine: 4.5.
 • Redni broj II. razine: 4.5.5.
 • I Razina – Područje djelovanja udruge: Gospodarstvo
 • II Razina – Djelatnost udruge: Poljoprivreda
 • III Razina – Razrada djelatnosti udruge: Stočarstvo

 

Članak 11.

 1. Ciljevi Središnjeg saveza su genetsko i gospodarsko unaprjeđenje uzgoja izvorne pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak, očuvanje i zaštita uzgoja, očuvanje genetske varijabilnosti unutar populacije, brojno širenje populacije pasmine promoviranjem uzgoja kao značajne gospodarske i stočarske grane, popularizacija uzgoja pasmine kao idealnog sredstava za očuvanje izvornih i zaštićenih krajolika Republike Hrvatske u sustavima održive i ekološke proizvodnje, te promidžba uzgoja na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

 

Članak 12.

 1. U svrhu ostvarivanja ciljeva iz članka 11. Središnji savez će obavljati sljedeće djelatnosti:
 • aktivno provođenje uzgojnog programa izvorne pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak
 • aktivno vođenje pasminskog registra, sustava označavanja i identifikacije konja pasmine hrvatski hladnokrvnjak
 • aktivno sudjelovanje u unaprjeđenju i očuvanju izvorne pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak kao dijela naše genetske, biološke, tradicijske i kulturne baštine
 • boljitak gospodarskog i sveukupnog društvenog položaja uzgajivača pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak te uzgajivača konja općenito
 • udrugama članicama Središnjeg saveza  osiguravati pomoć pri provedbi uzgojnog programa,
 • edukacija uzgajivača kroz organizaciju stručnih savjetovanja, demonstracijskih prikaza, ustupanje stručne literature, organizaciju stručnih posjeta drugim uzgojima na nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • razmatranje i predlaganje zakonskih prijedloga koji se odnose na uzgoj kvalitetnih grla, te mjera financijskih potpora u stočarstvu, davanje prijedloga za uvjete kreditiranja i poticanja uzgoja pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak i konja uopće,
 • aktivno sudjelovanje u utvrđivanju uvjeta prometa kvalitetnih rasplodnih grla te sudjelovanje u određivanju cijene rasplodnih grla ispod koje nije moguće ostvariti promet na organiziranim sajmovima i aukcijama konja u organizaciji Središnjeg saveza ili suorganizaciji s udrugama članicama, ili drugim institucijama
 • iniciranje donošenja svih važnih mjera i propis a vezanih uz daljnji razvoj uzgoja pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak i konjogojstva uopće
 • aktivno sudjelovanje u raspravama glede donošenja propisa o zdravstvenoj zaštiti kopitara,
 • ostvarivanje suradnje s Ministarstvom poljoprivrede Republike Hrvatske, Hrvatskom poljoprivrednom agencijom, Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatskom poljoprivrednom komorom, Državnom ergelom Đakovo i Lipik, te drugim državnim i stručnim institucijama, ostvarivanje suradnje s znanstvenim i obrazovnim institucijama, te lokalnom upravom i samoupravom
 • ostvarivanje suradnje s drugim nacionalnim i međunarodnim udruženjima uzgajivača konja
 • pomoć i sudjelovanje u organizaciji stočarskih izložbi, smotri i aukcija
 • pomoć pri kupnji i prodaji konja kroz organizaciju aukcijskih i drugih načina prodaje
 • koordinacija u međusobnom povezivanju članica udruga Središnjeg saveza
 • razvoj i promicanje svih aktivnosti konjičkog turizma

 

 

IV. JAVNOST RADA SREDIŠNJEG SAVEZA

 

Članak 13.

 1. Djelovanje Središnjeg saveza je javno.
 2. Javnost rada osigurava se slobodnim pristupom informacijama o radu Središnjeg saveza i njegovih tijela svim članicama Saveza i njihovim članovim, predstavnicima javnog informiranja i građanima.
 3. Središnji savez ostvaruje javnost rada davanjem priopćenja sredstvima javnog informiranja, održavanjem tribina ili u slučaju mogućnosti i izdavanjem vlastitog glasila.

 

Članak 14.

 1. Statut i prateći akti, te značajne odluke za rad Središnjeg saveza donesene od strane tijela Središnjeg saveza biti će dostavljeni svakoj članici udruzi pojedinačno.
 2. Informiranje članstva o radu Središnjeg saveza biti će učinjeno i podnošenjem izvještaja o radu i financijskih izvještaja tijekom održavanja sjednica Skupština.
 3. Tijela Središnjeg saveza dužna su odgovoriti na pitanja o svom radu, koja im upute njihove članice i odgovarajuća tijela članica.
 4. Središnji savez obavještava članice o svom radu na sjednicama Skupštine, a po potrebi između zasjedanja pisanom korespondencijom, održavanjem informativnih sastanaka, radionica i slično.
 5. Rad sjednica tijela Središnjeg saveza je javan, ukoliko se ne odluči drugačije.

 

 

V. ČLANOVI SREDIŠNJEG SAVEZA, NJIHOVA PRAVA I OBVEZE

 

Članak 15.

 1. Članstvo u Središnjem savezu može biti redovito, pridruženo i počasno. Redoviti članovi mogu biti udruge uzgajivača konja pasmine hrvatski hladnokrvnjak, te uzgajivač kao pojedinac koji posjeduje uzgojno valjano grlo pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak
 2. Redovite članice Središnjeg saveza su Udruge članice zaključno sa 3.lipnja 2018.godine.
 3. Redoviti član Središnjeg saveza može biti uzgajivač kao pojedinac koji posjeduje uzgojno valjano grlo pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak i koji redovito podmiruje godišnju članarinu i sve obaveze prema Središnjem Savezu
 4. Pridruženim članom Saveza mogu biti:

Udruge uzgajivača osnovane sukladno nacionalnim zakonskim odredbama u koje se neposredno udružuju fizički uzgajivači konja pasmine hrvatski hladnokrvnjak

   (5)  Članom Središnjeg saveza se postaje dragovoljnim pristupanjem, a odluku o učlanjenju u Središnji savez       donosi Skupština.

 

Članak 16.

 1. Središnji savez vodi popis svojih članica, a koji sadrži slijedeće podatke:
 • za udruge – rješenje o osnivanju, datum stupanja u članstvo, MBPS, OIB, broj uzgajivača članova u udruzi, broj konja u vlasništvu i uzgoju članova udruge, adresa sjedišta udruge, ime i prezime odgovornih osoba udruge (predsjednika i tajnika), telefonski i mobilni kontakti, kontakt e-mail pošte, datum prestanka članstva
 • za uzgajivače – ugovor sklopljen između Središnjeg saveza i uzgajivača
 1. Članice Središnjeg saveza obvezne su najmanje jednom godišnje dostavljati opće podatke aktualnog stanja o članici i to najmanje mjesec (30) dana prije održavanja redovne godišnje Skupštine saveza, a na zahtjev Središnjeg saveza i u međuvremenu, i to:
 • za udruge – brojno stanje i popis članova udruge, brojno stanje konja u vlasništvu uzgajivača članova udruge, ime i prezime odgovornih osoba udruge i njihove kontakte, te sve ostale podatke koje su udruge obvezne voditi sukladno zakonskoj regulativi koje definiraju djelovanje udruge u Republici Hrvatskoj, te preslike dokumenata usklađivanja s aktualnom zakonskom regulativom
 • uzgajivač kao pojedinac – brojno stanje uzgojno valjanih grla
 1. Oblik i sadržaj izvještaja koje dostavljaju udruge članice propisuje Predsjedništvo Središnjeg saveza.
 2. Za vođenje popisa članica, te arhiviranje i ažuriranje pristiglih izvještaja članica, odgovoran je Tajnik Središnjeg saveza.

 

Članak 17.

 1. Prava i obveze redovnih članica Udruga su:
 • da sudjeluju u radu Središnjeg saveza i iznose svoja mišljenja i prijedloge o organizaciji i radu na sastancima tijela Središnjeg saveza
 • da sudjeluju u provedbi uzgojnog programa i registra pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak
 • da sudjeluju i odlučuju na sjednici Skupštine Središnjeg saveza
 • da biraju i budu birani u tijela Središnjeg saveza
 • da se redovito upoznaju sa skupštinskim materijalima i odlukama tijela Središnjeg saveza
 • da sudjeluju u upravljanju imovinom Središnjeg saveza
 • da sudjeluju i pomažu radu i razvoju Središnjeg saveza
 • da aktivno sudjeluju u svim akcijama i mjerama koje provodi Središnji savez
 • da sudjeluju u promidžbi i organizaciji aktivnosti vezanih za uzgoj hrvatskog hladnokrvnjaka i konjogojstva općenito
 • da nose obilježja Središnjeg saveza
 • druga prava koja proizlaze iz Statuta i drugih akata Središnjeg saveza, te nacionalnih zakonskih regulativa
 • da svojim radom u Središnjem savezu doprinose ugledu Središnjeg saveza
 • da budu informirani o radu Središnjeg saveza udruga i njegovih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju
 • članice Središnjeg saveza odgovorne su za poštivanje i provođenje odluka i zaključaka tijela Središnjeg saveza
 • da primaju članski materijal, koriste se uslugama i stručnom pomoći

 

(2)  Prava i obveze pridruženih članica su:

 • da sudjeluju u promidžbi i organizaciji aktivnosti vezanih za uzgoj hrvatskog hladnokrvnjaka i konjogojstva          općenito
 • da svojim radom u Središnjem savezu doprinose ugledu Središnjeg saveza
 • da primaju članski materijal, koriste se uslugama i stručnom pomoći
 • da redovito podmiruju godišnju članarinu i druge obveze prema Središnjem savezu

 

Članak 18.

 1. U organizacijskom smislu udruge i uzgajivači  Središnjeg saveza zadržavaju potpunu autonomiju i samostalne su sa stajališta ostvarivanja ciljeva radi kojih su i osnovane.

 

Članak 19.

 1. Počasnim članom Središnjeg saveza mogu biti proglašene fizičke osobe koje su svojim radom dale veliki doprinos radu i razvoju Središnjeg saveza, uzgoju i promidžbi izvorne pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak u Domovini i šire.
 2. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaka članica Središnjeg saveza koja ga upućuje Savjetu programa Središnjeg saveza uz obrazloženje. Upravni odbor razmatra prijedlog, te ukoliko ga prihvati upućuje prijedlog Skupštini koja glasovanjem na prvoj slijedećoj sjednici proglašava predloženog kandidata počasnim članom Središnjeg saveza.
 3. Broj počasnih članova Središnjeg saveza nije ograničen.
 4. Počasni član Središnjeg saveza je doživotna funkcija.
 5. Počasno članstvo u Središnjem savezu može biti oduzeto ukoliko izabran počasni član djeluje protivno ustroju, ciljevima i interesima Središnjeg saveza što narušava njegov ugled, ili na osobni zahtjev počasnog člana. Odluku o oduzimanju počasnog članstva donosi Skupština Središnjeg saveza.
 6. Počasni član može biti pozvan da sudjeluje u radu svih tijela Središnjeg saveza, ali bez prava glasovanja.

 

 

Članak 20.

 1. Članstvo u Središnjem savezu prestaje iz sljedećih razloga:
 • istupanjem iz članstva na zahtjev članice,
 • zbog neplaćanja članarine
 • isključenjem prema odluci Skupštine
 • prestankom rada Središnjeg saveza
 • ako se utvrdi da je prijem u članstvo izvršen temeljem nevažećih dokumenata
 • ako se udruge kao članice ne registriraju sukladno aktualnoj zakonskoj regulativi

 

 

VI. UDRUŽIVANJE SREDIŠNJEG SAVEZA

 

Članak 21.

 1. Središnji savez se može udruživati u druga uzgojna ili interesna udruženja, ako je to u interesu Središnjeg saveza i njegovih članica.
 2. Središnji savez se može učlanjivati u nacionalna i međunarodne udruženja uzgajivača konja.
 3. Odluku o udruživanju ili učlanjivanju donosi Skupština Središnjeg saveza.

 

 

VII.  UPRAVLJANJE I TIJELA SREDIŠNJEG SAVEZA

 

VII.1. UPRAVLJAČKA TIJELA

Članak 22.

 1. Udruge i uzgajivači Središnjeg saveza ostvaruju svoja prava preko izabranih predstavnika u Skupštini te preko izabranih predstavnika u tijelima Središnjeg saveza.

 

 

Članak 23.

 1. Upravljačka tijela Središnjeg saveza su:
 • Skupština
 • Predsjednik
 • Upravni odbor
 • Savjet uzgojnog programa
 • Nadzorni odbor
 • Časni sud
 • Tajnik
 1. Za svoj rad Predsjednik, Upravni odbor i Nadzorni odbor odgovaraju Skupštini Središnjeg saveza
 2. Skupština i Upravni odbor kao tijela Središnjeg saveza mogu ustrojiti svoja povremena radna tijela ili povjerenstva po određenim pitanjima ili za određene zadatke.

 

 VII.1.1. SKUPŠTINA

Članak 24.

 1. Skupština je najviše tijelo Središnjeg saveza.
 2. Skupštinu čine sve udruge redovne članice Središnjeg saveza, tj. njihovi izabrani predstavnici.
 3. Mandat izabranih predstavnika članice Središnjeg saveza u Skupštini traje četiri (4) godine.
 4. Svaka udruga redovna članica imenuje svoje zastupnike u skupštinu Središnjeg saveza udruga i to:
 • Dva (2) zastupnika temeljem članstva
 • Temeljem broja ženskih rasplodnih grla- kobile; na svakih dvadeset (20) kobila jedan (1) zastupnik

Članak 25.

 1. Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne, izvanredne i izborne.
 2. Redovne sjednice održavaju se jednom godišnje.
 3. Odluka o sazivanju i poziv u elektroničkom obliku će biti objavljen na službenoj stranici Središnjeg saveza zajedno s dnevnim redom sjednice te u privitku ako ima značajnim materijalima za raspravu na sjednici Skupštine, danom i mjestom održavanja, najkasnije petnaest (15) dana prije održavanja sjednice računajući od dana objave.
 4. Izvanredne sjednice Skupštine moraju se sazvati ako to traži Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 1/3 članica Središnjeg saveza.
 5. Izvanredne sjednice Skupštine mogu biti sazvane usmenim, brzojavom, telefonskim ili pisanim putem, ali ne u kraćem roku od pet (5) dana.
 6. Sjednicom Središnjeg saveza Skupštine rukovodi radno predsjedništvo koje sačinjavaju Predsjednik Središnjeg saveza i dva člana koje izabere Skupština između prisutnih predstavnika članica.
 7. Izborna Skupština se priprema i provodi temeljem poslovnika o radu Skupštine.
 8. Sazivač osigurava uvjete za održavanje sjednice Skupštine.
 9. U slučaju isteka mandata tijelima Središnjeg saveza, Skupštinu Središnjeg saziva/sazivajju zadnja/zadnje  osoba/osobe za zastupanje upisana/upisane u Registar udruge ili najmanje tri (3) udruge redovne članice Središnjeg saveza.

 

Članak 26.

 1. Ako do zadanog vremenskog početka rada Skupštine ne bude dovoljan broj prisutnih zastupnika članica Središnjeg saveza, početak rada Skupštine odgodit će se za jedan sat, a ako nakon toga ne bude dovoljan broj zastupnika, sjednica Skupštine se odgađa za drugi datum.
 2. Skupština Središnjeg saveza ima kvorum, ako je na sjednici nazočna natpolovična većina (50% + 1) predstavnika članica Središnjeg saveza.
 3. Skupština donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom (50% + 1)
 4. Glasovanje na sjednicama Skupštine je javno, ukoliko Skupština ne odluči drugačije (tajno glasovanje).

 

Članak 27.

 1. Skupština Središnjeg saveza obavlja sljedeće poslove:
 • donosi Statut, te njegove izmjene i dopune
 • utvrđuje program rada Središnjeg saveza
 • donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun za tekuću godinu
 • donosi Pravilnik o svome radu
 • usvaja izvještaj o radu i financijski izvještaj za prethodnu godinu
 • bira i razrješava Predsjednika, Upravni odbor te članove Nadzornog odbora i Časnog suda
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu Predsjednika, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Časnog suda, te ocjenjuje njihov rad
 • donosi odluku o sjedištu i adresi Središnjeg saveza
 • odlučuje o imenovanju povremenih radnih tijela i povjerenstava
 • odlučuje o dodjeli priznanja i počasnog članstva
 • bira svoje predstavnike u druge slične organizacije,utvrđuje program međunarodne suradnje te bira svoje predstavnike u međunarodna udruženja
 • odlučuje o žalbama članica na odluke isključenja iz Središnjeg saveza
 • bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
 • odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar Udruge i isključenju iz članstva u drugom stupnju
 • odlučuje o visini godišnje članarine članica u Središnjem savezu na prijedlog Upravnog odbora
 • odlučuje o modalitetu godišnje članarine Središnjeg saveza
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom

 

 

VII.1.2. PREDSJEDNIK

Članak 28.

 1. Predsjednik predstavlja Središnji savez, a ujedno je član i predsjednik Upravnog odbora.
 2. Predsjednik Središnjeg saveza izabire se na četiri (4) godine, s tim da može biti ponovo biran na neograničen broj mandata.
 3. Mandat predsjednika Središnjeg saveza može prestati i prije vremena na koji je izabran i to:
 • ostavkom
 • opozivom od strane Skupštine
 • smrću
 1. Predsjednik Središnjeg saveza se bira iz redova članova Središnjeg saveza
 2. U slučaju prestanka mandata Predsjednika, dužnost Predsjednika Središnjeg saveza obavlja će potpredsjednik kojeg izabere Upravni odbor sa svim pravima i ovlaštenjima Predsjednika. Izabrani Potpredsjednik obavlja dužnost Predsjednika do prve slijedeće redovne godišnje sjednice Skupštine koja istovremeno postaje izborna sjednica Skupštine.

 

Članak 29.

 1. Predsjednik rukovodi radom Središnjeg saveza sukladno nacionalnoj zakonskoj regulativi, Statutu i općim aktima Središnjeg saveza, te odlukama Skupštine i Izvršnog odbora.
 2. Predsjednik Središnjeg saveza obavlja i sljedeće poslove:
 • priprema sjednice Skupštine i Upravnog odobora
 • saziva i rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora
 • podnosi redovno godišnje izvješće o svome radu Skupštini, odnosno izvanredno izvješće ako to zatraži Skupština
 • upoznaje javnost s radom Središnjeg saveza udruga
 • obavlja i druge poslove od važnosti za Središnji savez  
 1. Predsjednik odgovoran je za zakonitosti rada Središnjeg saveza.

 

VII.1.2.1. Potpredsjednici

Članak 30.

 1. Središnji savez ima četiri (3) Potpredsjednika.
 2. Potpredsjednike izabire Skupština između članova Središnjeg saveza.
 3. Mandat Potpredsjednika traje koliko i mandat upravljačkih tijela Središnjeg saveza.
 4. Potpredsjednici Središnjeg saveza biraju iz redova članova Središnjeg saveza.

 

VII.1.2.2. Počasni predsjednici

Članak 31.

 1. Počasnim predsjednikom Središnjeg saveza može postati svaka osoba koja je svojim radom trajno i značajno doprinijela radu Središnjeg saveza tako i samom razvoju uzgoja hrvatskog hladnokrvnjaka.
 2. Prijedlog za Počasnog predsjednika može dati svaki član Središnjeg saveza koja ga upućuje Skupštini uz obrazloženje. Skupština razmatra prijedlog, koja glasovanjem na sjednici proglašava predloženog kandidata Počasnim predsjednikom Središnjeg saveza.
 3. Broj počasnih predsjednika Središnjeg saveza nije ograničen.
 4. Počasni predsjednik Središnjeg saveza je doživotna funkcija.
 5. Funkcija počasnog predsjednika Središnjeg saveza može prestati iz razloga djelovanja protivno ustroju, cilju i interesima Središnjeg saveza, kao i na osobni zahtjev pojedinog počasnog predsjednika Središnjeg saveza, a odluku o tome donosi Skupština Središnjeg saveza.
 6. Počasni predsjednik Središnjeg saveza nema pravo glasovanja.

 

VII.1.3. UPRAVNI ODBOR

Članak 32.

 1. Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine Središnjeg saveza udruga
 2. Upravni odbor imenuje Skupština na način da svaka udruga redovita članica Središnjeg saveza ima jednog (1) člana u Upravnom odboru. Predsjednik Središnjeg saveza udruga je član Upravnog odbora.
 3. Predsjednik Središnjeg saveza istodobno je i predsjednik Upravnog odbora
 4. Članovi Upravnog odbora biraju se na četiri (4) godine s tim da mogu biti birani ponovo na neograničen broj mandata.

 

Članak 33.

 1. U radu Upravnog odbora mogu sudjelovati i druge osobe koje mogu doprinijeti radu Upravnog odbora Središnjeg saveza, ali bez prava glasovanja.

 

Članak 34.

 1. Član Upravnog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene obaveze, odnosno koji ih obavlja nezadovoljavajuće ili svojim radom šteti ugledu Središnjeg saveza može biti opozvan.
 2. Odluku o opozivu donosi Skupština na prijedlog najmanje 1/3 članova, Nadzornog odbora ili Upravnog odbora.
 3. Na istoj sjednici na kojoj se odlučuje o opozivu Skupština bira novog člana Upravnog odbora čiji mandat teče do isteka mandata prethodnog člana. Ukoliko je opozvan cijeli Upravni odbor novoizabranom Upravnom odboru mandat traje četiri (4) godine od dana izbora.

 

Članak 35.

 1. Predsjednik Središnjeg saveza saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora
 2. Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri (3) mjeseca.
 3. Izvanrednu sjednicu Upravnog odbora može sazvati Predsjednik i/ili najmanje 1/3 članova Upravnog odbora.
 4. Upravni odbor može punovažno odlučivati ako je sjednici prisutna najmanje natpolovična većina članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova.
 5. Za svoj rad Upravni odbor odgovorno je Skupštini Središnjeg saveza, te istoj podnosi izvješće o svome radu kada god to bude traženo.
 6. Rad Upravnog odbora je javan, a način rada određuje se Poslovnikom.

 

Članak 36.

 1. Upravni odbor:
 • upravlja Središnjim savezom sukladno zakonu, Statutu i općim aktima Središnjeg saveza
 • izvršava odluke Skupštine
 • predlaže Skupštini Statut, te izmjene i dopune Statuta
 • koordinira rad članova udruga i uzgajivača
 • priprema godišnji program rada i financijski plan, te izvještaj o radu i financijskom poslovanju Središnjeg saveza
 • brine o imovini Središnjeg saveza i prikupljanju novčanih sredstava te o načinu ulaganja dobiti u unapređivanje djelatnosti Središnjeg saveza
 • donosi opće akte Središnjeg saveza
 • bira Blagajnika Središnjeg saveza
 • ustrojava svoja pomoćna radna tijela, utvrđuje njihov djelokrug rada i vrijeme djelovanja
 • odlučuje o angažmanu i uvjetima angažmana stručnih službi
 • daje odobrenja za službena putovanja
 • propisuje oblik i sadržaj izvještaja koje dostavljaju udruge i ergele članice
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i pratećim aktima

 

VII.1.4. SAVJET PROGRAMA

Članak 37.

 1. Način i djelokrug rada stručnog Savjeta za provedbu Uzgojnog programa konja pasmine hrvatski hladnokrvnjak definiran je poslovnikom o radu stručnog savjeta uzgojnog programa konja pasmine hrvatski hladnokrvnjak koji predlaže Upravni odbor Saveza a potvrđuje ga Predsjednik Saveza.
 2. Članstvo savjeta programa čine uzorni uzgajivači hrvatskog hladnokrvnjaka te stručne osobe iz područja konjogojstva.
 3. Broj članova savjeta programa je neograničen

 

VII.1.5. NADZORNI ODBOR

Članak 38.

 1. Nadzorni odbor ima tri (3) člana koje bira Skupština Središnjeg saveza između svojih članova.
 2. Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri (4) godine, s time da mogu biti ponovo birani na neograničen broj mandata.

 

Članak 39.

 1. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje dva (2) puta godišnje, a predsjeda im predsjednik koji je član Nadzornog odbora, a kojeg sami članovi Nadzornog odbora izabiru na prvoj svojoj sjednici nakon izbora članova na sjednici Skupštine Središnjeg saveza.
 2. Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova.
 3. Nadzorni odbor provjerava:
 • poštivanje zakona, Statuta i općih akata Središnjeg saveza, te odluka Skupštine
 • prati i nadzire rad Upravnog odbora Središnjeg saveza
 • prati i nadzire raspolaganje imovinom Središnjeg saveza
 1. Nadzorni odbor dužan je postupiti po svakoj predstavci ili primjedbi nekog od drugih tijela ili članica Središnjeg saveza.
 2. Nadzorni odbor za svoj rad je odgovoran Skupštini Središnjeg saveza, te joj podnosi izvješće o materijalnom, financijskom i drugom poslovanju Središnjeg saveza.
 3. Nadzorni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini Središnjeg saveza.

 

Članak 40.

 1. Član Nadzornog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene obaveze može biti opozvan na zahtjev najmanje 1/3 članova Skupštine Središnjeg saveza.
 2. Na način opoziva i izbora člana ili članova Nadzornog odbora adekvatno se primjenjuje članak 34. Ovog Statuta.  
 3. Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno obnašati druge funkcije u tijelima Središnjeg saveza.

 

VII.1.6. ČASNI SUD

Članak 41.

 1. Sastoji se od tri (3) člana koje bira Skupština Središnjeg saveza na mandat od četiri (4) godine.
 2. Članovi Časnog suda ne mogu istovremeno obnašati niti jednu drugu funkciju u tijelima Središnjeg saveza.
 3. Radom Časnog suda upravlja predsjednik kojeg biraju članovi između sebe na prvoj konstituirajućoj sjednici.
 4. Saziv Časnog suda je valjan ako su prisutni svi njegovi članovi, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova svih članova Časnog suda.
 5. Za svoj rad Časni sud je odgovoran Skupštini Središnjeg saveza.

 

 

Članak 42.

 1. Časni sud sastaje se na temelju pismenih zahtjeva članova – zastupnika Skupštine i/ili tijela Središnjeg saveza, a isti se moraju riješiti u roku trideset (30) dana od primitka zahtjeva.
 2. Časni sud brani interese Središnjeg saveza, te stručne i druge interese članova Središnjeg saveza, utvrđuje prekršaje i predlaže disciplinske mjere.
 3. Na prijedlog Časnog suda Upravni odbor donosi disciplinsku mjeru. Član kojem se izrekne disciplinska mjera disciplinska mjera ima mogućnost žalbe Skupštini Središnjeg saveza. Odluka Skupštine Središnjeg saveza je konačna.

 

Članak 43.

 1. Sjednice Časnog suda nisu otvorene za javnost niti članovi smiju davati bilo kakve izjave u javnosti ili sredstvima javnog priopćavanja na temu rada Središnjeg saveza.
 2. Svako davanje izjava koje može štetiti radu i ugledu Središnjeg saveza smatrati će se teškom povredom Statuta.

 

Članak 44.

 1. Teže povrede su:
 • gruba povreda Statuta i drugih akata Središnjeg saveza
 • zlouporaba izbornih funkcija u tijelima Središnjeg saveza
 • grubo ograničavanje prava i dužnosti članica Središnjeg saveza, te narušavanja njihovog ugleda
 • grubo ograničavanje rada tijela Središnjeg saveza i narušavanja njihovog ugleda
 • ograničavanje rada Središnjeg saveza u svim aktivnostima koje provodi sukladno Statutu i pratećim aktima, odlukama Skupštine i zakonskoj regulativi
 • nesavjesno izvršavanje zaprimljenih dužnosti i funkcija u udruženju ili djelovanja protivnog ustroju, cilju i interesima Središnjeg saveza i njegovih članica
 • svako drugo djelovanje koje je protivno interesima i ugledu Središnjeg saveza
 • rasna, nacionalna, spolna, vjerska i politička diskriminaciju te kršenje slobode i prava čovjeka i građanina
 • bespravno pribavljanje osobne koristi kroz djelovanje u Središnjem savezu
 • nesavjesno upravljanje s materijalnom i financijskom imovinom Središnjeg saveza
 • grubo narušavanje ugleda Središnjeg saveza, udruga kao članica Središnjeg saveza
 • neizvršavanje financijskih i materijalnih obveza prema trećim pravnim i fizičkim osobama
 • neizvršavanje financijskih i materijalnih obveza prema uposlenicima Središnjeg saveza, angažiranim Stručnim službama i Radnim grupama
 • davanje izjava u javnosti od strane članova Nadzornog odbora i članova Časnog suda o radu Središnjeg saveza i/ili predmetnim slučajevima

 

Članak 45.

 1. Lakše povrede su:
 • djelovanje u suprotnosti sa strukovnim i moralnim normama koje zastupa Središnji savez
 • drsko ponašanje koje uznemiruje okolinu i članove
 • uvredljivo ponašanje i stavovi koji vrijeđaju dostojanstvo članova
 • stavovi i ponašanja suprotno općoj kulturi, etici i ljudskom dostojanstvu

 

Članak 46.

 1. Za povrede članske dužnosti i stege mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
 • opomena
 • trajno isključenje iz Središnjeg saveza
 1. Odabir vrste stegovne mjere i njezino trajanje određuje Stegovni sud prema težini stegovne ili članske povrede te stupnju odgovornosti člana.

 

Članak 47.

 1. Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mogu pokrenuti:
 • Predsjednik
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Skupština

 

Članak 48.

 1. Na sjednicama Časnog suda obvezno se vodi zapisnik koji je službeni dokument koji se u roku od osam (8) dana od dana održavanja sjednice Časnog suda dostavlja prema:
 • članu/članici protiv kojih je pokrenut stegovni postupak
 • Skupštini
 • Upravnom odboru
 • Nadzornom odboru
 1. Zapisnik sjednica Časnog suda čuva se kao trajni dokument u pismohrani Središnjeg saveza.

 

Članak 49.

 1. Časni sud nakon provedenog stegovnog postupka u roku od osam (8) dana od održavanja sjednice, o izrečenoj stegovnoj mjeri informira u pisanom obliku člana/članova Središnjeg saveza protiv koji je pokrenut postupak.
 2. Član/članovi imaju pravo žalbe na Skupštini Središnjeg saveza na izrečenu stegovnu mjeru u roku od osam (8) dana od zaprimanja u pisanom obliku izrečene stegovne mjere, koju Skupština Središnjeg saveza razmatra na svojoj prvoj narednoj sjednici.
 3. Na sjednici Skupština Središnjeg saveza je obvezna razmotriti zaprimljenu žalbu (ukoliko je pristigla u propisanom roku), te o zaključku u pisanom obliku informirati podnositelja žalbe u roku od petnaest (15) dana od održavanja sjednice Skupštine.

 

Članak 50.

 1. Rad Časnog suda može biti definiran i Poslovnikom o radu Časnog suda, a odluku o potrebi donošenja poslovnika donosi Skupština Središnjeg saveza na prijedlog Upravnog odbora i/ili Časnog suda.
 2. Poslovnik iz prethodnog stavka ovog članka izrađuje Časnog suda, a usvaja ga Skupština Središnjeg saveza.

 

 

VII.1.7. TAJNIK

Članak 51.

 1. Tajnik zastupa Središnji savez.
 2. Tajnik za svoj rad je odgovoran Predsjedniku, Upravnom odboru i Skupštini Središnjeg saveza.
 3. Tajnik Središnjeg saveza podnosi izvješća o svome radu Skupštini Središnjeg saveza.
 4. Tajnika izabire Skupština na mandatno razdoblje od četiri (4) godine s tim da može biti biran ponovo na neograničen broj mandata.
 5. Tajnik je ujedno i član Upravnog odbora s pravom glasa osim ako je u funkciji tajnika profesionalca

( zaposlenik Središnjeg saveza )

 

Članak 52.

 1. Tajnik Središnjeg saveza obavlja slijedeće poslove:
 • izvršava naloge Predsjednika i provodi odluke Upravnog odbora iz svoje domene posla
 • brine o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora
 • vodi registar članstva
 • vodi zapisnik na sjednicama Upravnog odbora
 • vodi evidenciju imovine
 • brine o zakonitosti rada i ispunjavanja zakonom propisanih obveza Središnjeg saveza
 • odgovoran je za pravodobnu pripremu materijala za sjednice Skupštine i Upravnog odbora
 • brine o čuvanju akata Skupštine te općenito pravnih akata u pismohrani Središnjeg saveza
 • brine o obavještavanju javnosti o radu Središnjeg saveza
 • izvršava i druge obveze utvrđene zakonom, odlukama Skupštine i Izvršnog odbora, te poslove koje mu povjeri Predsjednik i Upravni odbor

VII.2. STRUČNA TIJELA

Članak 53.

 1. Stručna tijela Središnjeg saveza su:
 • Voditelj uzgojnog programa
 • Matičar

 

VII.1.2. VODITELJ UZGOJNOG PROGRAMA

Članak 54.

 1. Voditelj uzgojnog programa je izravni uposlenik Središnjeg saveza.
 2. Voditelj uzgojnog programa je uposlenik Središnjeg saveza na neodređeno vrijeme, izuzev u slučaju spriječenosti za rad, na mjesto voditelja uzgojnog programa može se uposliti djelatnik na određeno vrijeme.
 3. Na mjesto Voditelja uzgojnog programa može se uposliti osoba VŠS ili VSS, agronom-stočar ili veterinar.
 4. Odluku o upošljavanju kandidata donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Središnjeg saveza.
 5. Voditelj uzgojnog programa za svoj rad odgovoran je Predsjedniku, Upravnom odboru i Skupštini saveza.
 6. Voditelj uzgojnog programa najmanje jednom godišnje na Sjednici Skupštine prezentira izvještaj o stanju uzgoja hrvatskog hladnokrvnjaka i provedbi uzgojnog programa. Ista tijela Središnjeg saveza mogu zatražiti izvješće o istom neograničeni broj puta tijekom godine, na što ih je isti dužan dati.
 7. Voditelj uzgojnog programa obvezno nazoči na sjednicama i Skupštine, ali bez prava glasa te po potrebi i na sjednicama Upravnog odbora ali bez prava glasa.

 

Članak 55.

 1. Voditelj uzgojnog programa obavlja slijedeće poslove:
 • organizira, koordinira i odgovoran je za provedbu uzgojnog programa u cilju genetskog napretka populacije, te za izradu i provedbu programa zaštite i očuvanja pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak
 • provodi jedinstveni sustav označavanja, kao i mjere identifikacije i registracije konja pasmine hrvatski hladnokrvnjak sukladno zakonskim odredbama i odredbama uzgojnog programa kojeg provodi Središnji savez
 • vodi i odgovoran je za vođenje pasminskog registra i pasminskih matičnih knjiga
 • izrađuje uzgojnu dokumentaciju proizašlu iz mjera provedbe uzgojnog programa i sustava identifikacije i registracije grla uzgojenih po uzgojnom programu, te ovjerava iste
 • odgovoran je za usklađivanje metodologije načina uzgoja, testiranja, procjene uzgojnih vrijednosti i odabira rasplodnih grla s propisima za to odgovornih domaćih i međunarodnih institucija,
 • odgovoran je za primjenu i praćenje zakonske regulative vezane za uzgojno selekcijski rad, te daje inicijative za izmjene i dopune propisa,
 • odgovoran je za izradu pravilnika i uputa vezanih za uzgojni program, te za stručnu edukaciju uzgajivača
 • izrađuje, pregledava točnost podataka izrađenih rodovnika i identifikacijskih dokumenata
 • odgovoran je za suradnju s domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim institucijama te nadležnim tijelima radi unapređenja uzgoja
 • izrađuje i ovjerava izvješća prema tijelima Središnjeg saveza i nadležnim institucijama
 • odgovoran je za provedbu uputa od nadležnih institucija
 • izrađuje stručne i znanstvene radove te prezentira rezultate rada na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima
 • organizira i kontrolira izložbe i druge manifestacije u koje su uključeni konji u nadležnosti Središnjeg saveza
 • organizira i pomaže članicama u organizaciji izložbi, smotri, aukcijskoj i drugim načinima prodaje konja uzgojenih po uzgojnom programu kojeg provodi Središnji savez
 • surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama

 

 

 

VII.2.2. MATIČAR

Članak 56.

 1. Matičar je izravni uposlenik Središnjeg saveza.
 2. Matičar je uposlenik Središnjeg saveza na neodređeno vrijeme, izuzev u slučaju spriječenosti za rad, na mjesto matičara može se uposliti djelatnik na određeno vrijeme.
 3. Na mjesto matičara može se uposliti osoba SSS, VŠS ili VSS, poljoprivrednog, a poželjno stočarskog ili veterinarskog usmjerenja.
 4. Odluku o upošljavanju kandidata donosi Upravni odbor Središnjeg saveza.
 5. Matičar za svoj rad odgovoran je Predsjedniku, Upravnom odboru i Voditelju uzgojnog programa.
 1. Matičar obvezno nazoči na sjednicama Skupštine, ali bez prava glasa te po potrebi na sjednicama Upravnog odbora ali bez prava glasa.

 

Članak 57.

 1. Matičar obavlja slijedeće poslove:
 • ažurira,izrađuje i arhivira podatke proizašle iz mjera provedbe uzgojnog programa
 • ažurira, izrađuje i arhivira podatke proizašle iz mjera provedbe identifikacije i registracije konja uzgojenih u uzgojnom programu
 • provjerava točnost dobivenih podataka, obrađuje ih i odgovara za njihovu točnost
 • obrađene podatke od uzgajatelja uvodi u uzgojnu evidenciju Saveza,
 • obavlja naplatu usluga proizašlih iz provedbe uzgojnog programa u odsutnosti Voditelja uzgojnog programa
 • vodi administrativne poslove  administrativnih poslova voditelja,
 • vodi urudžbeni zapisnik, pismohranu i evidenciju prisutnosti na radu,
 • izrađuje i sudjeluje u izradi izvješća za tijela Središnjeg saveza i nadležne institucije
 • obavlja i druge poslove prema nalogu Voditelja uzgojnog programa i Predsjednika Središnjeg saveza.

 

 

VII.3. ADMINISTRATIVNA TIJELA

Članak 58.

 1. Administrativna tijela Središnjeg saveza su:
 • Blagajnik

 

 

VII.3.1. BLAGAJNIK

Članak 59.

 1. Blagajnika Upravni odbor Središnjeg saveza.
 2. Blagajnik se izabire na mandatno razdoblje od četiri (4) godine bez ograničenja ponovnog izbora.
 3. Blagajnik za svoj rad odgovara  Predsjedniku i Upravnom odboru.

 

Članak 60.

 1. Blagajnik Središnjeg saveza obavlja slijedeće poslove:
 • vodi blagajničko poslovanje Središnjeg saveza sukladno pravilima financijskog poslovanja
 • provodi financijske transakcije gotovinskog prometa novcem po nalogu Predsjednika
 • surađuje s osobom zaduženom za vođenje financijsko poslovnih knjiga Središnjeg saveza u dijelu koji se odnosi na blagajničko poslovanje
 • sudjeluje u izradi financijskog plana i izradi plana prihoda i rashoda, kao i u drugim poslovima vezanih za financijsko poslovanje Središnjeg saveza

 

 

 

VII.4. STRUČNE SLUŽBE

Članak 61.

 1. Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Središnji savez može sa stručnim fizičkim i pravnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o dijelu, ovisno o vrsti, obujmu i trajanju posla.
 2. Reguliranje rada stručne službe uređuje se posebnim aktom.
 3. Središnji savez osigurava financijska i materijalna sredstva za rad stručne službe.

 

VII.5. RADNE GRUPE

Članak 62.

 1. Radi obavljanja poslova iz pojedinih područja djelokruga rada Središnjeg saveza, Skupština, Upravni odbor i Tajnik Središnjeg saveza mogu osnivati stalne ili povremene radne grupe.
 2. Odlukom o osnivanju radne grupe ili drugog radnog tijela utvrđuje se njihov stav, poslovi, rokovi obavljanja poslova, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost, te financijska i materijalna sredstva za obavljanje poslova.

 

 

VIII. FINANCIRANJE RADA I IMOVINA SREDIŠNJEG SAVEZA

 

Članak 63.

 1. Sredstva za rad Središnjeg saveza:
 • novčana sredstva
 • nekretnine
 • inventar
 • prihodi iz proračuna
 • prihod od članarina
 • ostali prihodi

 

Članak 64.

 1. Osnovu financiranja rada Središnjeg saveza čine sredstva ostvarena:
 • uplatom članarine i članskim doprinosom
 • djelatnostima kojima Središnji savez ostvaruje svoje zadaće sukladno zakonskim propisima, Statutu i pratećim aktima Statuta, te provedbom uzgojnog programa i vođenja jedinstvenog pasminskog registra
 • prihodom iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, županijskih i općinskih proračuna
 • prihodima iz sponzorskih ugovora
 • prihodima od donacija, poklona i darovnica
 • prihodom od imovine i imovinskih prava sukladno zakonu
 • na druge načine sukladno propisima Republike Hrvatske

 

Članak 65.

 1. Materijalno i financijsko poslovanje Središnjeg saveza vodi se sukladno zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske, Statutu, te drugim aktima i odlukama Središnjeg saveza.
 2. Sredstvima i imovinom raspolaže Skupština i Izvršni odbor Središnjeg saveza sukladno ovom Statutu.

 

Članak 66.

 1. Prihodi i rashodi Središnjeg saveza utvrđuju se godišnjim financijskim planom koji se donosi za narednu kalendarsku godinu.
 2. Nakon završetka kalendarske godine za koju je financijski plan donesen izrađuje se financijsko izvješće prema propisima vođenja računovodstvenog poslovanja neprofitnih organizacija.

 

 

Članak 67.

 1. Ako Središnji savez tijekom svog rada ostvari dobit od neke od svojih djelatnosti, dobit će se koristiti za unaprjeđenje rada Središnjeg saveza, unaprjeđenje uzgoja izvorne pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak, edukaciju članova, nabavku opreme potrebne za uspješniji rad Središnjeg saveza u postizanju ciljeva definiranih ovim Statutom.
 2. Odluku od namjeni ostvarene dobiti donosi Izvršni odbor Središnjeg saveza sukladno prioritetima i boljem iskorištenju novčanih sredstava.

 

 

IX. ODGOVORNOST SREDIŠNJEG SAVEZA ZA OBVEZE I ŠTETU

 

Članak 68.

 1. Za obveze Središnji savez odgovara cijelom svojom imovinom sukladno zakonskoj regulativi.
 2. Nad Središnjim savezom se može sukladno zakonu provesti stečaj.

 

Članak 69.

 1. Središnji savez je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 70.

 1. Središnji savez i osobe ovlaštene za zastupanje Središnjeg saveza za štetu učinjenu u Središnjem savezu ili Središnjeg saveza prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

 

X. OPOZIVI I OSTAVKE

Članak 71.

 1. Predsjednik, Upravni odbor, članovi Nadzornog odbora, Časnog suda, te Blagajnik i Tajnik Središnjeg saveza opozivaju se na jednak način na koji su i izabrani.
 2. Predsjednik, Upravni odbor, članovi Nadzornog odbora i Časnog suda imaju pravo podnijeti Skupštini Središnjeg saveza ostavku na funkciju na koju su izabrani.
 3. Tajnik i Blagajnik Središnjeg saveza imaju pravo podnijeti ostavku Upravnom odboru Središnjeg saveza na funkciju na koju su izabrani.
 4. Ostavke se obavezno podnose u pisanom obliku.

 

XI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 72.

 1. Spor /sukob interesa u Središnjem savezu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članica o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruženja u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
 2. Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Skupštine. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
 3. Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Središnjem savezu da riješi spor/sukob interesa.
 4. U slučaju ne mogućnosti rješenja spora /sukoba interesa unutar udruge, nadležan je Općinski sud prema sjedištu udruge.

 

 

XII. STATUT I PRATEĆI AKTI SREDIŠNJEG SAVEZA

 

Članak 73.

 1. Statut Središnjeg saveza donosi Skupština.
 2. Statut je osnovi opći akt Središnjeg saveza.
 3. Prijedlog Statuta utvrđuje Upravni odbor Središnjeg saveza i upućuje Skupštini na raspravu i usvajanje.
 4. Prednacrt novog Statuta, te izmjene ili dopune Statuta upućuju se u pisanom obliku uz pojašnjenje svim članovima Skupštine Središnjeg saveza zajedno s pisanim pozivom za Sjednicu Skupštine.
 5. Izmjene i dopune Statuta donose se na način prema postupku kao i Statut. Postupak pokreće Upravni odbor ili jedna trećina (1/3) članica Središnjeg saveza.
 6. Autentično tumačenje odredbi Statuta Središnjeg saveza daje Skupština, a Upravni odbor pravilnika, poslovnika i drugih akata proizašlih iz Statuta.

 

Članak 74.

 1. Ustroj i opći akti Središnjeg saveza moraju biti usklađeni s odredbama ovog Statuta.

 

XIII. TRAJANJE, PRESTANAK RADA I LIKVIDACIJA SREDIŠNJEG SAVEZA

 

Članak 75.

 1. Trajanje Središnjeg saveza nije vremenski ograničeno.
 2. Središnji savez prestaje postojati:
 • odlukom dvotrećinske (2/3) većine ukupnog broja članova Skupštine Središnjeg saveza,
 • pripajanje drugom uzgojnom udruženju temeljem odluke dvotrećinske (2/3) većine ukupnog broja članova Skupštine Središnjeg saveza
 • protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana
 • pravomoćna odluka suda o ukidanju Središnjeg saveza
 • pokretanje stečajnog postupka
 • u drugim slučajevima propisanim Zakonom
 1. U slučaju iz stavka 2. točaka 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Središnjeg saveza u registar udruga u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o prestanku rada Središnjeg saveza, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

 

Članak 76.

 1. Likvidaciju Središnjeg saveza provodi likvidator.
 2. Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovalo nadležno tijelo Središnjeg saveza i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.
 3. Likvidator može i ne mora biti u članstvu Središnjeg saveza.
 4. Likvidator zastupa Središnji savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Središnjeg saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Središnjeg saveza iz registra udruga.

 

Članak 77.

 1. Odluku o izboru likvidatora donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Središnjeg saveza uz obrazloženje, a mandat likvidatora traje do opoziva od strane Skupštine, na prijedlog Skupštine ili na vlastiti zahtjev.
 2. Odluku o izboru i/ili opozivu likvidatora nakon usvajanja od strane Skupštine dostavlja se u roku od 30 dana u ured opće uprave koja vodi registar udruga, koja ažurira odabranog likvidatora ovlaštenog za zastupanje Središnjeg saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Središnjeg saveza iz registra udruga.

 

Članak 78.

 1. U slučaju prestanka postojanja Središnjeg saveza, imovina ne može se dijeliti svojim članicama, osobama ovlaštenim za zastupanje, uposlenima ili njima sličnim osobama.
 2. U slučaju prestanka postojanja Središnjeg saveza, nakon namirenja vjerovnika i likvidacijskog, sudskog ili drugog postupka, imovina Središnjeg saveza daje se na čuvanje jednoj od udruga članica Središnjeg saveza, do ponovnog osnivanja udruženja uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka više razine (središnji savez ili savez). Ukoliko takva udruga članica ne postoji, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Središnjeg saveza.
 3. Kojoj udruzi članici će biti imovina Središnjeg saveza dodjeljena odlučuje Skupština Središnjeg saveza.

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 79.

 1. Ovaj Statut i ostali opći akti Središnjeg saveza stupaju na snagu na dan usvajanja na Skupštini Središnjeg saveza udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka.

 

Članak 80.

 1. Svojim vlastoručnim potpisom Predsjednik Središnjeg saveza potvrđuje da je Statut donesen na temelju propisanog postupka i da je izglasan u tekstu u kojem je objavljen.

 

Članak 81.

 1. Aktualni Statut Središnjeg saveza udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka i sve njegove izmjene i dopune prestaju važiti s danom usvajanja ovog Statuta.

 

 

U Popovači, 13. srpnja 2018.

 

 

SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA

HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA

 

 

 

Predsjednik SSUUHH

Miško Šklempe