SSUUHH

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

Stručni savjet

Na Izbornoj Skupštini Središnjeg saveza udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka, dana 09.04.2011.  donesena je izmjena i dopuna Poslovnika o radu Stručnog savjeta uzgojnog programa konja pasmine hrvatski hladnokrvnjak SSUUHH     

POSLOVNIK
O RADU STRUČNOG SAVJETA UZGOJNOG PROGRAMA KONJA PASMINE HRVATSKI HLADNOKRVNJAK SSUUHH

 


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim pravilnikom regulira se način i djelokrug rada stručnog Savjeta za provedbu Uzgojnog programa konja pasmine hrvatski hladnokrvnjak (u daljnjem tekstu Program) Središnjeg saveza udruga uzgajivača konja hrvatski hladnokrvnjak (u daljnjem tekstu SSUUHH ili Saveza) u Republici Hrvatskoj koji predlaže Izvršni odbor Saveza a potvrđuje ga Predsjednik Saveza.

Članak 2.
Odredbe  ovog Pravilnika obveza su za sve članove Savjeta kao i ostale osobe koje prema pozivu učestvuju u radu Savjeta


II. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SAVJETA

Članak 3.
Savjet  sačinjavaju imenovani članovi, a prema potrebi zbog specifičnosti problematike dnevnog reda sjednici Savjeta mogu prisustvovati i drugi pozvani učesnici

Članak 4.
Savez izdaje pismeno rješenje o imenovanju članova Savjeta.

Članak 5. 
Član Savjeta ima pravo i dužnosti prisustvovati i sudjelovati u radu sjednica Savjeta.

Članak 6.
Član Savjeta ima pravo slobodno i nesmetano izlagati i obrazlagati svoje mišljenje i davati prijedloge.

Članak 7.
Član Savjeta je dužan savjesno obavljati poslove i zadatke koji mu se na Savjetu povjere. 

 

III. ORGANIZACIJA RADA SAVEZA

Članak 8.
Savjet radi u sjednicama. Radi učinkovitijeg i kvalitetnijeg rada Savjeta, mogu se formirati prema potrebi radne grupe za pronalaženje najboljih rješenja pojedinih problema vezanih za provedbu Programa. Radne grupe sačinjavaju članovi Savjeta, znanstveni i stručni djelatnici, specijalisti za područja koja se trebaju riješiti te uzgajivači. Koordinator radne grupe član Savjeta.

Članak 9.
Radom Savjeta predsjedava predsjednik Savjeta ili u njegovom odsustvu zamjenik predsjednika Savjeta
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju članovi Savjeta iz svojih redova. Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta traje 2 god. Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mogu biti ponovo birani.
Zapisničar sjednica Savjeta je voditelj uzgojnog programa Saveza.

Članak 10.
Prava i dužnosti predsjednika Savjeta:
Utvrđuju dnevni red i saziva sjednice Savjeta.
Predsjedava sjednicama Savjeta
Inicira raspravu i rješavanje pojedinih pitanja iz djelokruga rada Savjeta
Obavlja i druge poslove koji doprinose uspješnoj provedbi Programa.

Članak 11.
Kada sjednicom Savjeta predsjedava zamjenik predsjednika, on ima sva prava i dužnosti predsjednika Savjeta.

Članak 12.
Tajnik Savjeta je voditelj uzgojnog programa pri Savezu.
Poslovi i zadaci tajnika Savjeta:
Provodi odluke i zaključke Savjeta.
Upoznaje Savjet sa stanjem u provedbi, te predlaže rješenja za kvalitetnije odvijanje Programa
Obavlja i druge poslove koji doprinose uspješnoj provedbi Programa

 

IV. SAZIVANJE SJEDNICE SAVJETA

Članak 13.
Na sjednicama Savjeta raspravlja se o svim bitnim elementima značajnim za uspješno odvijanje Programa, a odnosi se na:
Doradu Uzgojnog programa konjogojstva u Republici Hrvatskoj.
Izradu pratećih dokumenata (napuci, stručna uputstva) vezanih za realizaciju pojedinih dijelova Programa
Stalno uvođenje najnovija dostignuća iz područja uzgoja i selekcije
Ostvarivanje pojedinih dijelova Programa, osiguravajući pri tome optimalne uvijete.
Analizu rezultata rada u provedbi Programa.
Rasprava o pojedinim dijelovima tehnološkog procesa proizvodnje koji utječu na postignute rezultate programa (hranidba, njega, smještaj, reprodukcija i dr.) s namjerom da se njihovim poboljšanjem doprinose uspješnijem provođenju Programa.

Članak 14.
Sjednice Savjeta održavaju se prema potrebi, a sazivaju ih predsjednik Savjeta u dogovoru s tajnikom Savjeta. Sjednica se saziva pismenim putem, pozivom koji sadrži datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda i potpis sazivača. Pozive šalje Savez. Uz poziv za sjednicu Savjeta šalju se po mogućnosti pisani materijali vezani za pojedine točke dnevnog reda.

Članak 15.
Dnevni red se utvrđuje i prihvaća na sjednici Savjeta. Svaki član Savjeta može na samoj sjednici predložiti stavljanje na dnevni red određena pitanja, kod čega je dužan obrazložiti svoj prijedlog. Konačnu odluku o ovom prijedlogu i njegovom uvrštavanju u dnevni red donose članovi Savjeta koji su prisutni na sjednici.

Članak 16.
Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi sa na razmatranje pojedinih točaka kako je utvrđeno dnevnim redom

Članak 17.
O svakoj točci dnevnog reda raspravlja se dok ima kandidata za raspravu, nakon čega predsjednik zaključuje raspravu i predlaže formulaciju zaključaka.

Članak 18.
Sjednica Savjeta može se održati ako je prisutna najmanja polovica imenovanih članova Savjeta a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova.

Članak 19.
Na sjednicama Savjeta vodi se zapisnik koji se u skraćenom obliku šalje članovima Savjeta.

Članak 20.
O značajnim odlukama i rješenjima koja proističu iz poslova i zadataka definiranih člankom 16., Savez će informirati sve one ustanove i organizacije koje su nadležne i koje mogu pomoći provedbi Programa.

Članak 21.
Svakom članu Savjeta za prisustvovanje i rad na sjednici Savjeta pripada naknada a određuje se na način kako je to regulirano aktima Saveza.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.
Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se prema istom postupku koji se primjenjuje kod njegovog donošenja.

Članak 23.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom njegove izmjene i dopune.

Svojim vlastoručnim potpisom Predsjednik Središnjeg saveza udruga potvrđuje da su izmjene i dopune Uzgojnog programa konja pasmine hrvatski hladnokrvnjak-SSUUHH donesene na temelju propisanog postupka i da su izglasane u tekstu u kojem su objavljene.

IZBORNA SKUPŠTINA SREDIŠNJEG SAVEZA- STRUČNI SAVJET UZGOJNOG PROGRAMA (IZVRŠNI ODBOR) UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA

U Popovači. 09.04.2011.

 

Predsjednik SSUUHH
Vjekoslav Posarić